Uslovi putovanja

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) direktor Đorđe Kostić, TA “ Egida International“ DOO iz Novog Sada 15.02.2015.god. utvrđuje sledeće

 UGOVOR O PUTOVANJU

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

 1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR – Putnik se za školovanje (dalje: putovanje) može prijaviti u svim poslovnicama „D.O.O. Egida International“ (dalje: posrednik). Prijava postaje punovažna kada je potvđena zaključenjem prijave – potvrde o putovanju (dalje: ugovor) koji sadrži uslove putovanja. Predmet ovog ugovora jeste posrednikovo pribavljanje odgovarajuće usluge I zaključivanja ugovora po nalogu putnika u njegovo ime i za njegov račun sa neposrednim izvršiocem usluge tj. škole (dalje: obrazovna institucija)

Prilikom prijave, putnik je dužan da uplati depozit u visini od minimalno 200EUR u dinarskoj protivvrednosti. Za pojedine obrazovne institucije međutim, što je posebno naglašeno, potrebno je uplatiti drugačiji iznos depozita ili cenu celokupnog školovanja. Ukoliko pri prijavi nije plaćen celokupan iznos školovanja, potrebno ga je platiti najkasnije 28 dana pre početka istogUkoliko putnik ne izvrši uplatu, u roku, u celosti, poserdnik može otkazati putovanje u skladu sa tačkom 10. ovih uslova. Školski depozit nije povratan sem u pojedinim slučajevima otkaza zbog odbijanja vize tj. u slučajevima koje je svaka obrazovna institucija ponaosob propisala. Administrativni troškovi agencije (za grupna dečija putovanja 5400din, individualna 5400din, srednje škole i univerzitete 8400din) nisu povratni.

 1. OBAVEZE I PRAVA POSREDNIKA – Prava i obaveze posrednika su, da:
 • Sa putnikom/studentom zaključi ugovor o putovanju/školovanju,
 • Ukoliko obrazovna institucija u koju se klijent upućuje ima svoje interne uslove, da se isti daju klijentu na uvid. Ukoliko su isti pisani na jeziku koji nije srpski, na zahtev klijenta isti da se protumače. Ukoliko postoje uslovi koje propisuje obrazovna institucija, a koji se razlikuju od opštih uslova putovanja, isti imaju prvenstvo.
 • putniku/studentu stavi na raspolaganje pisani program putovanja/školovanja (u daljem tekstu: program) i opšti uslovi putovanja (dalje: opšti uslovi) i da ga informiše o mogućim vidovima putnog osiguranja; saglasno sa dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti se stara o pravima i interesima putnika
 • isplati srazmerno realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu: razlika u ceni) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije-prigovora putnika u skladu sa zakonom, opštim uslovima YUTA i ovim opštim uslovima.
 1. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA – Prava i dužnosti putnika su, da:
 • se detaljno upozna sa programom i opštim uslovima putovanja, uslovima osiguranja i da sa zaključenjem ugovora (u svoje ime i ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje da ih u celosti prihvata,
 • uplati ugovorenu cenu, pod uslovima, rokovima i na način predviđen opštim uslovima i programom putovanja,
 • posredniku blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) i po sopstvenom izboru obezbedi odgovarajuće polise putnog osiguranja. U slučaju dostavljanja pogrešnih podataka, putnik snosi posledice,
 • isplati naknadu štete koju pričini posredniku ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa,
 • odredi drugo lice da umesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i posredniku nadoknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom putnika pod uslovom da je to u skladu i sa ugovorom koji propisuje obrazovna institucija u koju se student upisuje,
 • opravdani prigovor, bez odlaganja, na licu mesta saopšti posredniku,
 • se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije- mfa.gov.yu ili na drugi način o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika.
 1. CENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA

 Cene su iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke posrednika na dan uplate (ukoliko u programu putovanja drugačije nije predviđeno).

Cene su formirane na osnovu poslovne politike posrednika i ne mogu biti predmet prigovora/reklamacije. Posrednik može predvideti da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, putnik plaća direktno obrazovnoj instituciji.

Cena programa, ako nešto drugo nije programom predviđeno ili posebno ugovoreno, ne obuhvata sledeće troškove: avio kartu sa aerodromskom taksom, bankarske troškove, turističkog vodiča/pratioca (sem ako to programom nije posebno naznačeno da je sastavni deo programa), lokalnog vodiča, fakultativne programe, pribavljanje viza, ulaznica za objekte, osiguranja putnika i prtljaga, usluge room servisa, korišćenje sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi ukoliko programom to nije podrazumevano, sobe sa posebnim karakteristikama, dodatne obroke i dr. (dalje: posebne usluge).

Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom putovanja putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti. Posrednik ne može biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge koje izvrši i naplati obrazovna institucija (po želji i potrebi putnika), odnosno neposredni pružalac usluga, a one nisu bile predviđene programom putovanja i pisanim putem ugovorene.

Datum početka i završetka programa utvrđen programom putovanja ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji.

Vreme/čas polaska ili dolaska putnika, i ulaska putnika u smeštajni objekat uslovljen je uslovima ino partnera, procedurama na graničim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležih vlasti o poletanju aviona i dr. na koje posrednik ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora/reklamacije putnika.

Za „avio aranžmane“ ugovoreno vreme početka putovanja je prvobitno objavljeno vreme poletanja od strane avio kompanije, uz obavezu putnika da najmanje 2 sata ranije budu na aerodromu. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona posrednik ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju važeći propisi i uzanse iz oblasti avio saobraćaja.

Usluge lokalog predstavnika posrednika (predviđene programom) putovanja ne podrazumeva celodnevno i kontinuirano prisustvo, već kontakt i pomoć putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasoj tabli ili na drugi način. Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru ne obavezuju posrednika putovanja i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora/reklamacije putnika.

 1. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ

Posrednik putovanja može da izvrši korekciju cene programa u skladu sa promenom kursa koji je nastao u naredna 24 sata, u slučaju da je uplata izvršna nakon 12 časova.  Posrednik putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene pre početka putovanja ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute ili do promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima, samo na deo usluga koji nije već plaćen od strane putnika.

Za povećanje objavljene cene do 10% nije potrebna saglasnost putnika. Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene (u tom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio posredniku u roku od 8 dana od dana dostave pisanog otkaza).

Ukoliko u naznačenom roku putnik pisanim putem ne obavesti posrednika da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom.

Objavljena sniženja cene aranžmana ne mogu se odnositi na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora/ reklamacije putnika prema posredniku.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

 Smeštajni objekti i prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja programa putovanja, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim/nacionalim propisima i van su nadzora i uticaja posrednika.

Sve usluge navedene u programu podrazumevaju prosečne standarde kvaliteta (uobičajene i specifične za određene destinacije i mesta) te ako putnik nije posebno ugovorio usluge posebnih, dopunskih karakteristika i kvaliteta, nema osnova za podnošenje prigovora posredniku.

 1. SMEŠTAJ, ISHRANA, TRANSFER I PREVOZ

  Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smeštaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parking, udaljenosti od obrazovne institucije i dr. uslove.

Ugovoreni smeštaj može biti zamenjen od strane posrednika smeštajem u objektu iste ili više kategorije, u slučaju da iz opravdanih razloga putnik ne može biti smešten u već dogovoren tip smeštaja. Putnik je obavezan prihvatiti promenu smeštaja u drugom objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja. Smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika i povraćaja putniku razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.

Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu, a koja se naročito odnose na: poštovanje kućnih pravila, deponovanje i čuvanje novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobu i dr.

Ako drugačije nije ugovoreno, smeštaj putnika u objekat je dan pre početka kursa najranije posle 16.00h, a napuštanje objekta najkasnije do 9.00h dan nakon završetka kursa.

Posrednik ne preuzima odgovornost za gubitak ili krađu vrednosti i dragocenosti i drugih stvari putnika, niti za štetu po tom osnovu, kao ni za štetu nastalu zbog nepoštovanja propisanih pravila i običaja od strane putnika.

Razovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane zavisi pretežno od vrste destinacije i lokalih običaja, cene aranžmana, kao i od kategorije objekta.

Neusklađenost ličnih podataka datih posredniku sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr. ) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom za šta posledice snosi putnik.  Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada je dobije.

 1. PUTNE ISPRAVE I DOKUMENTI, CARINSKI, DEVIZNI I ZDRAVSTVENI PROPISI

  Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom Srbije. Organzator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti posredniku ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumneta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja posrednik. Posrednik ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku, i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnih i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku.

Ukoliko putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne troškove i štetne posledice po tom osnovu.

Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem (hronične bolesti, alergije, invaliditet, specifična ishrana, smeštaj, itd.), a u protivnom posrednik ne preuzima nikakvu odgovornost ni štetu po tom osnovu.

Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i sam snosi sve posledice i štetu.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka, sve posledice i troškove snosi sam putnik.

Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika u vezi sa odredbom ove tačke, primenuju se odredbe tačke 10. ovih uslova.

 1. OTKAZ I PROMENA PUTOVANJA OD STRANE POSREDNIKA

– Posrednik može odustati od ugovora potpuno ili delimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje, da su postojale u vreme objavljivanja programa, bile opravdan razlog posredniku da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, o čemu je dužan obavestiti putnike najkasnije 5 dana pre predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u celosti najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza.

U slučaju potpunog odustanka od ugovora, posrednik će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem, u roku od 24 časa prihvata ili odbija, a u slučaju prihvatanja novog ugovora putnik se odriče bilo kakvih potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema posredniku, a po osnovu prvobitno zaključenog ugovora.

Posrednik pre početka i za vreme putovanja (o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti putnika) zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjeni uslovi obrazovna institucijaa, promenjen red letenja, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku.

Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, posrednik ima pravo na nadoknadu za stvarno izvršene usluge.

 1. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti posrednika. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun nadoknade koja pripada posredniku, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja, i to:
10 % ako se putovanje otkaže do 30 dana, pre početka putovanja
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana, pre početka putovanja
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana, pre početka putovanja
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana, pre početka putovanja
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana, pre početka putovanja
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

Ukoliko obrazovna institucija u koju se klijent upućuje ima propisano drugačije uslove za otkaz putovanja (a sa kojima je putnik upoznat i čije je uslove prihvatio svojim potpisom) u tom slučaju se primenjuju ti uslovi u vezi sa odustajanjem od programa.  Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Ukoliko obrazovna institucija u koju se klijent upućuje ima drugačiji stav po pitanju tumačenja gore navedenih kategorija, a posebno razlog odustajanja od puta zbog “ne dobijanja vize”, primenjivaće se pravila i uslovi  za odustajanje od programa koje propisuje obrazovna institucija u koju se klijent upućuje.  Putnik je u obavezi posredniku nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: bolesti ili smrti putnika, ili zvanično proglašene elementarne nepogode, povraćaj sredstava će se vršiti prema pravilima i uslovima obrazovne institucije. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti posredniku dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine), odnosno umrlicu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa. Posrednik putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao obezbedi odgovarajuću zamenu, ili pak zamenu izvrši sam posrednik, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.

Kod otkaza ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen posredniku za posredovanje u dobijanju viza.

 1. PRTLJAG

 Prevoz prtljaga, do određene težine koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cenama avio prevoznika.

Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja i dr., a prema važećim međunarodnim propisima, domaćim propisima i važećim uzansama.

 1. 1 OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

Prema Zakonu o turizmu Organizator ima sledeće garancije putovanja i to:

A.-  Za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti Organizatora:

1-  polisu osiguranja br. 300046226, sa rokom od 15.02.2015. do 15.02.2016. god. akcionarskog društva za osiguranje „DDOR NOVI SAD“,  NOVI SAD, Železnička 5

(Putnik zatečen na putovanju treba na najbrži način da kontaktiraju osiguravača”, na tel. br.             +381 (0)21/14871-000) 

B.- Za naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora, u skladu sa Opštim uslovima i Programom putovanja i to:

 1. polisu osiguranja br 657826681 , sa rokom od 15.02.2015. do 15.02.2016. akcionarskog društva za osiguranje „DDOR NOVI SAD“,  NOVI SAD, Železnička 5   

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudse  presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima)

Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata.

 1. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA

Način i uslovi rešavanja prigovora i reklamacije putnika:

– putnik je obavezan, bez odlaganja, na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku posrednika, a ako ovaj nije dostupan, direktno posredniku i neposrednom pružaocu usluge, sarađivati u dobroj nameri da se otklone uzroci prigovora i prihvatiti ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi;

– Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, putnik sa predstavnikom posrednika ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom, činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rešenja smatra se da je program putovanja u celosti izvršen;

– Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, putnik je obavezan u roku od 8 dana nakon ugovorenog dana završetka putovanja, isključivo posredniku, dostaviti opravdanu i dokumentovanu pisanu reklamaciju (potvrdu o prigovoru, račune o plaćenim dodatnim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer posrednik neće razmatrati grupne reklamacije;

-Posrednik je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta;

-Posrednik je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od 8 dana, odnosno da u roku od 15 dana putniku isplati razliku u ceni, sve od dana prijema uredne reklamacije. Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, posrednik će dostaviti putniku odgovor da istu u postavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja. Posrednik će u skladu sa dobrim poslovnim običajima, a u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne. Razlika u ceni po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog, a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos celokupne cene programa putovanja. Visina nadoknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko putnik prihvati isplatu nadoknade na ime srazmerno snižene cene, ili koji drugi vid nadoknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom posrednika za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema posredniku u vezi sa spornim odnosom, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je posrednik putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je posrednik postupio u skladu sa pozitivnim propisima. Svaki zahtev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima, pre isteka roka, za rešavanje prigovora odnosno reklamacije, smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih medija.

 1. INDIVIDUALNA PUTOVANJA »NA UPIT«

Za individualne »rezervacije na upit« putnik polaže, na ime troškova rezervacije, depozit koji ne može biti manji od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju posrednik ne potvdi, depozit se u celosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, iznos depozita zadržava posrednik u celosti.

 1. GRUPNA PUTOVANJA

– Pri organizovanju grupnih polazaka na školovanje svi članovi grupe su dužni da se ponašaju zdravorazumski i da poštuju ostale učesnike grupe barem u meri da to ne utiče na kvalitet boravka grupe.

Ukoliko ponašanje pojedinca u grupi na bilo koji način dovede u pitanje kvalitet boravka drugog pojedinca, posrednik putovanja ima pravo da ga isključi iz grupe.

Ukoliko ponašanje pojedinca u grupi ugrožava zdravlje, sigurnost ili integritet drugog pojedinca posrednik putovanja ima pravo da tog pojedinca pored isključenja iz grupe o njegovom trošku istog trenutka vrati za Srbiju.

Dodatni troškovi koji su nastali usled vanrednog povratka polaznika programa snosi sam polaznik. NE postoji nikakva mogućnost refundacije niti bilo kakvog potraživanja po tom osnovu zbog prevremenog prekidanja programa i ne završetka planiranog plana programa.

Takođe, i obrazovna institucija, u koju je polaznik upućen, ima diskreciono pravo, ukoliko je polaznik grubo prekršio kodeks ponašanja za pomenutu obrazovnu instituciju (tuča, alkohol, droga, namerna materijalna šteta itd.) da ga udalji sa programa. Polaznik nema prava da usled takve odluke potražuje refundaciju za uplaćeni program.

Takođe, ukoliko polaznik svojim ponašanjem i delima prekrši zakone države u kojoj boravi (vandalizam, krađa, droga itd.), država domaćin ima svoje diskreciono pravo da deportuje tu osobu. U tom slučaju takođe ne postoji pravo refundacije preostalog dela nerealizovanog programa. 

15a. Za organizovane grupe čiji su putnici maloletna lica, a koja imaju pratioca grupe organizovanog od strane agencije, agencija tj. pratioc vodi brigu o putnicima za vreme boravka na putu. Putnici koji nisu spremni da poštuju instrukcije i dogovore koje dobijaju od strane svog pratioca ne mogu da budu članovi grupe I za njih pratioc tj. agencija nije u mogućnosti da snosi brigu i odgovornost.

 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA

Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu posrednika. Putnik je saglasan da lične podatke posrednik može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja/školovanja i promotivne aktivnosti posrednika, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

 1. OBAVEZNOST PRIMENE

– Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo ugovora između putnika i posrednika i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi koje su povoljnije za putnika, a definisane su posebnim pisanim Ugovorom ili programom putovanja.

U slučaju pokretanja sudskog spora nadležan je sud prema sedištu posrednika putovanja uz primenu propisa R. Srbije. Ovi opšti uslovi važe od 15.02.2015. god., kojim danom prestaju da važe svi opšti uslovi objavljeni pre ovog datuma.